صفحه نخست

cropped-srk.png

دکتر سید رضا کامل طباخ فریضنی 

  • معاونت آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان
  • استادیار و عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  •  دکتری مهندسی شبکه و ارتباطات
  • عضو فعال  IEEE

تخصص ها و زمینه های علمی و پژوهشی:

  • اینترنت اشیاء
  • شبکه های کامپیوتری
  • کاربرد الگوریتم های زیستی در شبکه
  • مدیریت امنیت و ریسک در شبکه ها
  • واقعیت توسعه یافته


,Department of Computer Engineering
Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, IRAN

 Email: DrKamel ∂ mshdiau.ac  .ir / RezaKamel ∂ Computer .org
URL:  www. DrKamel .ir / DrKamel .mshdiau  .ac.ir