آخرین مصوبات دستاوردهای پژوهشی و مقالات جت دفاع و پیش دفاع دانشجویان دکتری

قابل توجه دانشجویان محترم دکتری

طبق آخرین بخشنامه دانشگاه (مورخ ۱۲ اسفندماه ۹۸ – اصل بخشنامه در همین سایت موجود است) دستاوردهای پژوهشی مورد نیاز برای پیش دفاع و دفاع دانشجویان دکتری به قرار زیر می باشد:

جدول مقالات مورد نیاز برای دفاع و پیش دفاع
جدول امتیاز بندی دستاوردهای پژوهشی