آیین نامه های اجرایی دوره دکتری تخصصی

قابل توجه دانشجویان محترم دکتری

با توجه به تعدد آیین نامه ها، بخش نامه ها و شیوه نامه های اجرایی مربوط به دوره دکتری، به پیوست مهمترین بخش نامه ها و شیوه نامه های ده سال اخیر جهت استفاده و ارجاع دانشجویان محترم، در اینجا قرار گرفته است.

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه دانشجویان و خانواده های محترم