برنامه ترمی مهر ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی

شهریور ۰۹ الی ۲۱ – ثبت نام و انتخاب واحد (چهارشنبه ۱۳ شهریور مشاوره و انتخاب واحد دکتری)

شهریور ۲۳ الی ۲۹ – شروع کلاسها. هفته فرد (اولین هفته تشکیل کلاسهای دکتری بین الملل)

شهریور ۳۰ الی ۰۵ – هفته دوم . هفته زوج (اولین هفته تشکیل کلاسهای دکتری نیشابور)

مهر ۰۶ الی ۱۲ – هفته سوم. هفته فرد

مهر ۱۳ الی ۱۹ – هفته چهارم . هفته زوج

دیماه ۷ الی ۱۳ – آخرین هفته کلاسها در تقویم (هیچ ارائه کلاسی و تمرینی در هفته آخر و از هفته آخر به بعد پذیرفته نمی شود)

دیماه ۱۴ الی ۲۶ – دو هفته امتحانات

بهمن ماه ۱۲ شروع کلاسهای ترم جدید