راهنما های فارسی شبیه ساز NS2

قابل توجه دانشجویلن گرامی

به پیوست راهنماهای فارسی شبیه ساز NS2 ارائه میگردد:

 

همچنین شرکت زیر (که در همدان قرار دارد) اقدام به برگزاری دورهای آموزشی به صورت حضوری و مجازی می نماید:

NS2-Course-FromHita