نمرات درس اینترنت اشیاء مقطع کارشناسی

قابل توجه دانشجویان محترم

نمرات درس اینترنت اشیاء به قرار زیر می باشد. این نمره شامل کلیه بخش های درس از جمله گزارشات آزمایشگاه، تمرینات، ارائه ها،  و نمره پایان ترم می باشد. لطفا برای صحبت در خصوص نمره فقط و فقط از ایمیل استفاده نمایید و منتظر پاسخ بمانید. همچنین لطفا لیست نمرات را در گروه کپی ننمایید و فقط لینک سایت را در گروه بگذارید.

موفق باشید

 

شماره دانشجویی  
۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۰۲ ۱۲٫۰۰
۱ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۲۷ ۱۳٫۰۰
۲ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۴۸ ۱۷٫۵۰
۳ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۰۶
۴ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۳۹ ۱۲٫۰۰
۵ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۳۷ ۱۲٫۰۰
۶ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۱۹ ۱۸٫۰۰
۷ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۱۳ ۱۶٫۵۰
۸ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۸۲ ۱۴٫۵۰
۹ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۰۸ ۱۸٫۰۰
۱۰ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۵۸ ۱۵٫۰۰
۱۱ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۸۰ ۱۵٫۵۰
۱۲ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۳۶ ۱۲٫۰۰
۱۳ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۰۴ ۱۶٫۰۰
۱۴ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۷۶ ۱۸٫۰۰
۱۵ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۳۸ ۱۷٫۵۰
۱۶ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۲۲ ۱۹٫۰۰
 
 
۱ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۰۵ ۱۲٫۰۰
۲ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۷۸ ۱۸٫۵۰
۳ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۲۹ ۱۲٫۰۰
۴ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۶۷
۵ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۰۳ ۱۲٫۰۰
۶ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۵۳ ۱۵٫۵۰
۷ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۳۵ ۱۵٫۰۰
۸ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۷۷ ۱۶٫۰۰
۹ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۱۱ ۱۳٫۵۰
۱۰ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۵۹ ۱۷٫۵۰
۱۱ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۶۱ ۱۲٫۰۰
۱۲ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۱۶ ۱۷٫۰۰
۱۳ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۰۹ ۱۵٫۰۰
۱۴ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۱۰ ۱۳٫۰۰
۱۵ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۱۵ ۱۶٫۰۰
۱۶ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۲۶ ۱۵٫۵۰
۱۷ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۱۴ ۱۸٫۵۰
۱۸ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۴۹ ۱۶٫۰۰