نمرات درس روش تحقیق مقطع ارشد (نمره نهایی)

قابل توجه دانشجویان محترم

نمرات نهایی درس به قرار زیر می باشد. این نمره، نهایی و شامل محاسبه کلیه نمرات از جمله تمرینات، ارائه، نمرات ارفاقی و غیر می باشد.

موفق باشید

 

  شماره دانشجویی نمره نهایی 
۱ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۰۸  
۲ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۴۴۰۰۹  
۳ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۰۲۰۲۸ ۱۶٫۰۰
۴ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۷ ۳٫۰۰
۵ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۲ ۱۵٫۰۰
۶ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۱۴ ۱۸٫۵۰
۷ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۰۲۰۳۴  
۸ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۲۲ ۱۳٫۰۰
۹ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۴ ۱۲٫۰۰
۱۰ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۰۱ ۱۳٫۰۰
۱۱ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۳۷  
۱۲ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۰۳ ۱۹٫۵۰
۱۳ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۳۹  
۱۴ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۰۷ ۱۵٫۵۰
۱۵ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۱۵ ۱۸٫۰۰
۱۶ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۱ ۱۶٫۰۰
۱۷ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۳ ۱۲٫۰۰
۱۸ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۳۸ ۱۴٫۰۰
۱۹ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۱۲ ۱۸٫۵۰
۲۰ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۴ ۱۸٫۵۰
۲۱ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۸ ۱۲٫۰۰
۲۲ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۱۹ ۱۳٫۰۰
۲۳ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۰۴ ۱۳٫۰۰
۲۴ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۲۷ ۱۷٫۰۰
۲۵ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۸  
۲۶ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۱۶ ۱۲٫۰۰
۲۷ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۰۲۰۲۰ ۱۳٫۰۰
۲۸ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۰۲۰۵۰ ۱۲٫۰۰
۲۹ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۲۰ ۱۹٫۵۰
۳۰ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۷ ۱۳٫۵۰
۳۱ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۰  
۳۲ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۰۲ ۱۷٫۵۰
۳۳ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۱ ۱۲٫۰۰
۳۴ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۲  
۳۵ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۱۰ ۱۷٫۵۰
۳۶ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۶ ۱۲٫۰۰
۳۷ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۴۱ ۱۶٫۰۰
۳۸ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۱۷ ۱۳٫۰۰
۳۹ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۰۵ ۱۲٫۰۰
۴۰ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۱۳ ۱۹٫۵۰
۴۱ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۴۰۱۱ ۱۸٫۵۰
۴۲ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۶  
۴۳ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۵ ۱۲٫۰۰
۴۴ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۹ ۱۳٫۵۰
۴۵ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۵ ۱۹٫۰۰