نمرات درس مدیریت شبکه مقطع ارشد

قابل توجه دانشجویان محترم

نمرات درس مدیریت شبکه به قرار زیر می باشد. این نمره شامل کلیه بخش های درس از جمله تمرینات، ارائه ها، گزارشات و نمره پایان ترم می باشد. لطفا برای صحبت در خصوص نمره فقط و فقط از ایمیل استفاده نمایید و منتظر پاسخ بمانید.

موفق باشید

 

شماره دانشجویی  
۱ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۲۱ ۱۶٫۵۰
۲ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۷
۳ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۲ ۱۲٫۰۰
۴ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۲۰ ۱۷٫۰۰
۵ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۲۲ ۱۴٫۵۰
۶ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۴۳۰۲۲
۷ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۴ ۱۳٫۰۰
۸ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۴۳۰۳۱ ۱۲٫۰۰
۹ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۱ ۱۸٫۰۰
۱۰ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۴۳۰۳۰ ۲۰٫۰۰
۱۱ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۳ ۱۲٫۰۰
۱۲ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۸ ۱۵٫۵۰
۱۳ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۴ ۱۹٫۰۰
۱۴ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۸ ۲۰٫۰۰
۱۵ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۷ ۱۹٫۰۰
۱۶
۱۷ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۵ ۱۳٫۰۰
۱۸ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۳ ۱۵٫۵۰
۱۹ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۰ ۱۳٫۰۰
۲۰ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۱ ۶٫۰۰
۲۱ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۸ ۱۹٫۰۰
۲۲ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۶ ۱۳٫۵۰
۲۳ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۲
۲۴ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۵ ۱۲٫۵۰
۲۵ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۴۳۰۳۱ ۱۰٫۰۰
۲۶ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۶
۲۷ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۵ ۱۶٫۵۰
۲۸ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۰۹ ۲۰٫۰۰
۲۹ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۹ ۱۳٫۵۰
۳۰ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۴۳۰۱۵ ۲۰٫۰۰