نمرات میان ترم درس اصول مهندسی اینترنت

  شماره دانشجویی
۱ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۹۱ ۲۰٫۰۰
۲ ۱۱۱۳۹۸۰۶۹۰۵ ۱۵٫۰۰
۳ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۴۲۲ ۱۴٫۵۰
۴ ۱۱۱۳۹۷۰۲۲۵۲ ۶٫۰۰
۵ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۷۵ ۱۴٫۵۰
۶ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۶۸ ۱۵٫۰۰
۷ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۹۷ ۱۵٫۵۰
۸ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۳۹ ۹٫۵۰
۹ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۷۳ ۱۵٫۵۰
۱۰ ۱۱۱۳۹۸۰۳۵۵۲ ۱۲٫۵۰
۱۱ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۴۳ ۱۴٫۰۰
۱۲ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۶۱ ۱۵٫۵۰
۱۳ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۵۳ ۱۳٫۰۰
۱۴ ۱۱۱۳۹۸۰۱۷۶۳ ۹٫۵۰
۱۵ ۱۱۱۳۹۸۰۶۶۹۰ ۱۲٫۵۰
۱۶ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۷۳ ۱۱٫۵۰
۱۷ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۴۹ ۱۳٫۵۰
۱۸ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۳۴۳ ۱۶٫۰۰
۱۹ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۴۵۵ ۱۴٫۵۰
۲۰ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۳۴۴ ۷٫۰۰
۲۱ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۷۱ ۱۵٫۵۰
۲۲ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۸۸ ۲۰٫۰۰
۲۳ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۰۳ ۱۲٫۰۰
۲۴ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۴۰ ۱۲٫۵۰
۲۵ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۰۶۳ ۱۱٫۰۰
۲۶ ۱۱۱۳۹۸۰۶۷۷۷  
۲۷ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۴۱۴ ۱۶٫۰۰
۲۸ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۰۸ ۱۲٫۵۰
۲۹ ۱۱۱۳۹۸۰۱۴۰۴ ۷٫۵۰
۳۰ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۰۹۶ ۰٫۰۰
۳۱ ۱۱۱۳۹۸۰۶۵۵۹ ۱۲٫۰۰
۳۲ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۰۴۴ ۱۶٫۰۰
۳۳ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۳۷ ۱۶٫۵۰
۳۴ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۵۰ ۱۱٫۰۰
۳۵ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۱۴ ۱۲٫۰۰
۳۶ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۳۹ ۱۴٫۰۰
۳۷ ۱۱۱۳۹۸۰۶۳۱۸ ۱۱٫۰۰
۳۸ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۴۳ ۴٫۵۰
۳۹ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۲۷ ۱۲٫۰۰
۴۰ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۷۸ ۱۵٫۵۰
۴۱ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۱۱ ۱۳٫۰۰