نمرات میان ترم درس امنیت شبکه

 

شماره دانشجویی میان ترم
۱ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۹۱ ۱۸٫۰۰
۲ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۶۸ ۱۰٫۰۰
۳ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۵۴ ۱۳٫۰۰
۴ ۱۱۱۳۹۸۰۳۵۵۲ ۱۴٫۵۰
۵ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۱۳ ۳٫۰۰
۶ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۵۳ ۲۰٫۰۰
۷ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۴۷۲ ۱۷٫۰۰
۸ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۴۵۳ ۱۱٫۰۰
۹ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۴۵۵ ۱۲٫۰۰
۱۰ ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۶۰۷ ۱۲٫۰۰
۱۱ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۴۴۲ ۱۹٫۰۰
۱۲ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۸۰ ۱۲٫۰۰
۱۳ ۱۱۱۳۹۸۰۳۲۰۸ ۶٫۰۰
۱۴ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۰۳۷
۱۵ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۲۸ ۱۱٫۰۰
۱۶ ۱۱۱۳۹۸۰۶۳۹۷ ۱۲٫۵۰
۱۷ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۱۹ ۷٫۵۰
۱۸ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۷۱ ۱۷٫۵۰
۱۹ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۷۹ ۶٫۷۵
۲۰ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۲۰ ۱۰٫۵۰
۲۱ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۴۰ ۱۵٫۰۰
۲۲ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۰۸۸ ۲٫۰۰
۲۳ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۰۶۳ ۱۳٫۲۵
۲۴ ۱۱۱۳۹۷۰۵۹۳۱ ۶٫۲۵
۲۵ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۰۴۸ ۱۶٫۰۰
۲۶ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۲۰ ۱۶٫۰۰
۲۷ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۰۴۴ ۱۵٫۵۰
۲۸ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۵۰ ۱۲٫۵۰
۲۹ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۳۰۸ ۵٫۰۰
۳۰ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۳۹ ۱۰٫۰۰
۳۱ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۳۶۴ ۱۲٫۵۰
۳۲ ۱۱۱۳۹۸۱۰۲۲۹ ۵٫۰۰
۳۳ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۹۴ ۱۴٫۵۰
۳۴ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۷۸ ۱۹٫۰۰