نمرات میان ترم درس شبکه های کامپیوتری

شماره دانشجویی
۱ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۳۱۸ ۱۶٫۰۰
۲ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۲۴۹ ۱۸٫۰۰
۳ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۲۶ ۱۷٫۵۰
۴ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۹۶ ۲۰٫۰۰
۵ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۰۳ ۱۷٫۰۰
۶ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۰۹
۷ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۰۰۷
۸ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۳۹۹ ۱۹٫۰۰
۹ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۲۳۴ ۲۰٫۰۰
۱۰ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۲۹۲ ۱۶٫۷۵
۱۱ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۲۲۸ ۱۵٫۲۵
۱۲ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۷۱ ۱۵٫۲۵
۱۳ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۶۶ ۱۲٫۵۰
۱۴ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۵۸ ۱۵٫۰۰
۱۵ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۲۳۱
۱۶ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۴۱ ۱۹٫۰۰
۱۷ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۳۹۴ ۱۲٫۵۰
۱۸ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۴۶ ۱۸٫۰۰
۱۹ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۳۰ ۱۶٫۲۵
۲۰ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۲۹۸ ۱۲٫۰۰
۲۱ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۸۸ ۲۰٫۰۰
۲۲ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۵۴ ۱۲٫۲۵
۲۳ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۸۷ ۲۰٫۰۰
۲۴ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۵۸ ۱۸٫۰۰
۲۵ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۹۱ ۱۹٫۰۰
۲۶ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۰۰ ۱۵٫۰۰
۲۷ ۱۱۱۳۹۸۰۵۰۰۹ ۸٫۰۰
۲۸ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۹۲ ۶٫۰۰
۲۹ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۸۷ ۱۶٫۷۵
۳۰ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۳۴ ۱۹٫۰۰
۳۱ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۴۷ ۱۴٫۰۰
۳۲ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۴۳۳
۳۳ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۳۲۰ ۷٫۲۵
۳۴ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۶۹ ۲۰٫۰۰
۳۵ ۱۱۱۳۹۸۰۲۸۷۱ ۱۲٫۰۰
۳۶ ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۴۳
۳۷ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۵۳۴ ۹٫۲۵
۳۸ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۶۹ ۱۳٫۲۵
۳۹ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۵۲ ۱۵٫۰۰
۴۰ ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۲۳۳ ۴٫۲۵