نمرات نهایی درس اصول مهندسی اینترنت کارشناسی

قابل توجه دانشجویان محترم

  • لطفا قبل از بررسی نمره خود موارد زیر را با دقت بخوانید
  • نمرات اعلام شده نهایی و شامل محاسبه نمرات همه بخش های درس می باشد، و بر اساس جدول نمرات (فایل قوانین و مقررات هر کلاس) محاسبه و تناسب بسته شده است. برای جزئیات بخش بندی به فایل مربوطه یا گروه کلاس می توانید مراجعه فرمایید.
  • برای هر نوع صحبت در خصوص نمره حتما فقط از آدرس ایمیل (rezakamel@yahoo.com) استفاده نمایید و ابتدا مشخصات دقیق دانشجویی و نمره خود را بنویسید و منتظر پاسخ بمانید. استفاده از روش های دیگر برای صحبت در خصوص نمره (از جمله تماس تلفنی یا شبکه های اجتماعی) منجر به کسر نمره و عدم در نظر گرفتن درخواست یا اعتراض خواهد شد.
  • توجه داشته باشید درخواست بررسی مجدد (با ذکر مشخصات دقیق و استفاده از ایمیل) قابل انجام می باشد و جزئیات را به دانشجو اعلام خواهم کرد، اما به هر حال نمراتی که مجدد بررسی شوند، در هنگام بررسی قطعی شده، و دیگر مشمول نمودار کلاسی و ارفاق نخواهند شد.
  • لطفا به هیچ وجه برای ثبت اعتراض یا تشکر از سیستم آموزشیار استفاده ننماید. نمرات پس از قطعی شدن در آموزشیار قابل تغییر نیستند.
  • من در طول مدت امتحانات و تابستان ساعات حضور دارم و برنامه بصورت هفتگی بر روی همین سایت بروز خواهد شد

با آرزوی موفقیت

 

شماره دانشجویی نمره نهایی 
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۹۱ ۱۹٫۵۰
۱۱۱۳۹۸۰۶۹۰۵ ۱۶٫۰۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۴۲۲ ۱۷٫۵۰
۱۱۱۳۹۷۰۲۲۵۲ ۹٫۵۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۷۵ ۱۳٫۵۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۶۸ ۱۲٫۰۰
۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۹۷ ۱۸٫۰۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۳۹ ۱۲٫۵۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۷۳ ۱۲٫۵۰
۱۱۱۳۹۸۰۳۵۵۲ ۱۵٫۵۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۴۳ ۱۵٫۰۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۶۱ ۱۴٫۵۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۵۳ ۱۷٫۰۰
۱۱۱۳۹۸۰۱۷۶۳ ۱۲٫۰۰
۱۱۱۳۹۸۰۶۶۹۰ ۱۳٫۰۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۷۳ ۱۶٫۰۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۴۹ ۱۳٫۰۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۳۴۳ ۱۱٫۰۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۴۵۵ ۱۷٫۵۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۳۴۴ ۹٫۵۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۷۱ ۱۶٫۰۰
۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۸۸ ۲۰٫۰۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۰۳ ۱۳٫۰۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۴۰ ۱۳٫۰۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۰۶۳ ۱۱٫۵۰
۱۱۱۳۹۸۰۶۷۷۷ ۵٫۰۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۴۱۴ ۱۲٫۰۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۰۸ ۱۴٫۰۰
۱۱۱۳۹۸۰۱۴۰۴ ۹٫۰۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۰۹۶ ۵٫۰۰
۱۱۱۳۹۸۰۶۵۵۹ ۱۴٫۵۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۰۴۴ ۱۴٫۵۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۳۷ ۱۴٫۰۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۵۰ ۱۲٫۵۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۱۴ ۱۳٫۰۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۳۹ ۱۱٫۰۰
۱۱۱۳۹۸۰۶۳۱۸ ۹٫۰۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۴۳ ۱۱٫۰۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۲۷ ۱۵٫۵۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۷۸ ۱۸٫۰۰
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۱۱۱ ۱۵٫۰۰
   
۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۷۴ ۸٫۵۰