نمرات نهایی درس اینترنت اشیاء کارشناسی

قابل توجه دانشجویان محترم

  • لطفا قبل از بررسی نمره خود موارد زیر را با دقت بخوانید
  • نمرات اعلام شده نهایی و شامل محاسبه نمرات همه بخش های درس می باشد، و بر اساس جدول نمرات (فایل قوانین و مقررات هر کلاس) محاسبه و تناسب بسته شده است. برای جزئیات بخش بندی به فایل مربوطه یا گروه کلاس می توانید مراجعه فرمایید.
  • برای هر نوع صحبت در خصوص نمره حتما فقط از آدرس ایمیل (rezakamel@yahoo.com) استفاده نمایید و ابتدا مشخصات دقیق دانشجویی و نمره خود را بنویسید و منتظر پاسخ بمانید. استفاده از روش های دیگر برای صحبت در خصوص نمره (از جمله تماس تلفنی یا شبکه های اجتماعی) منجر به کسر نمره و عدم در نظر گرفتن درخواست یا اعتراض خواهد شد.
  • توجه داشته باشید درخواست بررسی مجدد (با ذکر مشخصات دقیق و استفاده از ایمیل) قابل انجام می باشد و جزئیات را به دانشجو اعلام خواهم کرد، اما به هر حال نمراتی که مجدد بررسی شوند، در هنگام بررسی قطعی شده، و دیگر مشمول نمودار کلاسی و ارفاق نخواهند شد.
  • لطفا به هیچ وجه برای ثبت اعتراض یا تشکر از سیستم آموزشیار استفاده ننماید. نمرات پس از قطعی شدن در آموزشیار قابل تغییر نیستند.
  • من در طول مدت امتحانات و تابستان ساعات حضور دارم و برنامه بصورت هفتگی بر روی همین سایت بروز خواهد شد

با آرزوی موفقیت

 

 

شماره دانشجویی  نمره نهایی
۱ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۵۴ ۳٫۰۰
۲ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۱۲۳ ۱۴٫۵۰
۳ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۹۳ ۱۷٫۰۰
۴ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۸۷
۵ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۶۴ ۱۰٫۰۰
۶ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۸۶ ۱۳٫۰۰
۷ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۱۵ ۱۰٫۰۰
۸ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۱۲۶ ۵٫۰۰
۹ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۶۱ ۱۱٫۵۰
۱۰ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۱۱۰ ۱۳٫۵۰
۱۱ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۷۵ ۱۳٫۵۰
۱۲ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۱۱۹
۱۳ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۲۴ ۱۲٫۰۰
۱۴ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۴۳ ۱۱٫۰۰
۱۵ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۶۵ ۱۲٫۰۰
۱۶ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۱۲
۱۷ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۱۲۱ ۱۵٫۰۰
۱۸ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۱۰۸ ۸٫۰۰
۱ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۹۸ ۱۵٫۵۰
۲ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۱۰۷ ۱۴٫۵۰
۳ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۸۴ ۱۸٫۵۰
۴ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۲۵ ۱۶٫۵۰
۵ ۴۰۲۱۱۱۴۰۸۹۳۰۳۵ ۱۶٫۰۰
۶ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۱۱۱ ۱۳٫۰۰
۷ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۲۵ ۹٫۰۰
۸ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۷۸ ۹٫۰۰
۹ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۱۱۶ ۳٫۰۰
۱۰ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۱۰۰ ۱۰٫۰۰
۱۱ ۴۰۲۱۱۱۴۰۸۹۳۰۳۰ ۹٫۵۰
۱۲ ۴۰۰۱۱۱۴۰۸۹۳۰۸۹ ۱۲٫۵۰
۱۳ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۹۹ ۸٫۰۰
۱۴ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۲۳ ۱۲٫۰۰
۱۵ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۱۲۰ ۱۴٫۰۰
۱۶ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۴۲ ۹٫۵۰
۱۷ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۱۱۳ ۱۳٫۰۰
۱۸ ۴۰۱۱۱۱۴۰۸۹۳۰۹۲ ۱۲٫۰۰