نمونه ای از سرویس های پیدا کردن ژورنال مناسب برای چاپ مقاله خود

لینک:

https://www.elsevier.com/authors/tools-and-resources/transfer-manager

 

معیارها شامل:

  • میزان کیفیت مقاله و همخوانی با کیفیت و اعتبار ژورنال
  • فرایند داوری و هزینه های ژورنال
  • کشور ژورنال و سیاست های پذیرش و چاپ نسبت به کشور ما
  • اینکه کار پایه و مراجع خود مقاله ما بیشتر از چه ژورنال هایی می باشد