محتوی درس امنیت شبکه پیشرفته (مقطع ارشد)

قوانین و مقررات مربوط به درس:

دانشجویان می توانند قوانین کلاس را از محل زیر دانلود و مطالعه کنند: Advanced-Security-Rules-v2

محتوی و سرفصل درسی این درس بر اساس اسلایدهای زیر می باشد. اما به هر حال لطفا دانشجویان محترم توجه داشته باشند که مباحث درسی با توجه به زمانبندی ترم ، تقویم و یا مقطع دانشجو، ممکن است اضافه یا کم شود. بنابراین بهتر است با مراجعه دوره ای به سایت و همچنین با حضور در کلاس، هر بخش را با هماهنگی کلاس و فقط قبل از شروع  آن مبحث دانلود و مطالعه نمایید. همچنین معیار ارزیابی ها در هر کلاس، سرفصل های تدریس شده در همان کلاس می باشد.

بخش اول 

بخش دوم 

 

 

 

موارد مرتبط با ارائه دانشجویان:

دانشجویان در خصوص محتوی مرتبط با درس در پایان ترم حداقل ۵ مقاله معتبر جدید (غیر مروری) که مساله خاصی را در موضوع مورد نظر حل نموده، انتخاب کرده و پس از تایید استاد (چاپ فقط یکی از مقالات و دریافت تایید در پایان کلاس) آماده نموده و در کلاس ارائه نمایند – نمره ارائه ۵ نمره از نمره پایانی بوده و ارائه ها می تواند گروهی باشد. تعداد افراد گروه حداکثر ۳ نفر و مهلت ارائه دو هفته آخر ترم می باشد.

 

فهرست منابع:

  • https://alison.com/courses/Fundamentals-of-Network-Security
  • https://www.ida.liu.se/~TDDD17/lectures/index.en.shtml
  • https://crypto.stanford.edu/cs155/
  • http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso27001.htm
  • http://www.27000.org/iso-27001.htm
  • British Standard BS 25999-1:2006
  • www.fema.gov
  • Physical Security Requirements – o J. Stewart. In: CISSP Study Guide, ch.19, Wiley, 2008.

 

 

موفق باشید