محتوی درس امنیت (مقطع کارشناسی)

قوانین و مقررات مربوط به درس:

دانشجویان می توانند قوانین کلاس را از محل زیر دانلود و مطالعه کنند: BSc-Security-Rules-v1

حتوی و سرفصل درسی این درس بر اساس اسلایدهای زیر می باشد. اما به هر حال لطفا دانشجویان محترم توجه داشته باشند که مباحث درسی با توجه به زمانبندی ترم ، تقویم و یا مقطع دانشجو، ممکن است اضافه یا کم شود. بنابراین بهتر است با مراجعه دوره ای به سایت و همچنین با حضور در کلاس، هر بخش را با هماهنگی کلاس و فقط قبل از شروع  آن مبحث دانلود و مطالعه نمایید. همچنین معیار ارزیابی ها در هر کلاس، سرفصل های تدریس شده در همان کلاس می باشد.

بخش اول 

بخش دوم 

بخش سوم