محتوی درسی شبکه های کامپیوتری پیشرفته (مقطع ارشد)

قوانین مرتبط با درس:

قوانین و مقررات مربوط به درس در فایل زیر می باشد. لطفا دانشجویان فایل را دانلود و به دقت مطالعه نمایند:Arshad-AdvncdNetwork-Rules-v3

محتوی درسی و اسلایدها:

 • بحث اول – مروری بر شبکه های TCP/IP اسلایدها: L1_TCPIP_Overview
 • بحث دوم – شبکه های IPv4 اسلایدها: L2_IPv4
 • بحث سوم – شبکه های IPv6 اسلایدها: L3_IPv6
 • بحث چهارم – Mobile IPv4 اسلایدها: L4_MobileIP
 • بحث پنجم – Mobile IPv6 اسلایدها: L5_MobileIPv6
 • بحث ششم – کیفیت سرویس و ازدحام اسلایدها: L6_QoS_Congestion
 • بحث هفتم – Multicast IP اسلایدها: L7_Muliticast_v3

موارد مرتبط با ارائه دانشجویان:

دانشجویان در خصوص محتوی مرتبط با درس در پایان ترم حداقل ۵ مقاله معتبر جدید (غیر مروری) که مساله خاصی را در موضوع مورد نظر حل نموده، انتخاب کرده و پس از تایید استاد (چاپ فقط یکی از مقالات و دریافت تایید در پایان کلاس) آماده نموده و در کلاس ارائه نمایند – نمره ارائه ۵ نمره از نمره پایانی بوده و ارائه ها می تواند گروهی باشد. تعداد افراد گروه حداکثر ۳ نفر و مهلت ارائه دو هفته آخر ترم

منابع برای مطالعه بیشتر

 •  TCPIPBook_scf4ap1
 • understanding ipv6
 • RFC-2475 An architecture for differentiated services
 • RFC-791 In ternet Protocol
 • RFC-2460 Internet protocol version 6 specification
 • RFC-2990 Next steps for the IP QoS architecture
 • RFC-793 Transmission Control Protocol