نکاتی در خصوص دفاع پایانی دانشجویان دکتری (بروز رسانی ۱)

قابل توجه دانشجویان محترم دکتری

در خصوص دفاع از پیشنهاد پایان نامه (پروپوزال) و دفاع پایانی از رساله لطفا موارد ذیل را در نظر داشته باشید

  • اگر دانشجو موفق نشود در ترم اولی که رساله ۱ را انتخاب نموده از پروپوزال خود دفاع کند، باید کلیه نیمسال های بعدی تا دفاع از پروپوزال را مرخصی بگیرد
  • تعداد واحد های پایان نامه بین ۱۸ تا ۲۱ واحد بوده (با توجه به تعداد واحدهای درسی دانشجو . جمع جبری کل واحدها باید حتما ۳۶ بشود) که دانشجو باید در بسته های ۶ تا ۸ واحدی ( به عنوان مثال سه نیم سال: رساله های ۷ واحدی برابر ۲۱ واحد) واحدها را انتخاب نماید. پس از اتمام سه نیمسال دانشجو تمدید رساله را انتخاب می نماید
  • جهت دفاع پایانی دانشجو باید درخواستی کتبی با موضوع آمادگی برای دفاع آماده نموده و پس از تایید استاد راهنما و مشاور که دانشجو آماده دفاع است، همراه با یک نسخه پایان نامه به گروه آموزشی تحویل دهد. توضیح اینکه استاد راهنما و مشاور باید کتبا تایید کنند که پایان نامه پیوست آماده دفاع است. کلیه مراحل ذکر شده در اینجا از طریق سامانه پژوهشیار نیز باید طی شود
  • همچنین دانشجو باید همراه با پایان نامه و فرم درخواست، اطلاعات مقاله پذیرش/چاپ شده خود را نیز همراه با اصل مقاله به گروه (جهت استعلام از پژوهش) تحویل دهد
  • در صورتی که مقاله مستخرج از پایان نامه پذیرش شده اما هنوز چاپ نشده و بر روی سایت مجله قابل روئیت نمی باشد، دانشجو باید بر روی ایمیل رسمی و یا نامه پذیرش، تایید استاد راهنما و مدیرگروه محترم را مبنی بر تایید پذیرش مقاله توسط مجله دریافت نماید (زیرا ادعای پذیرش دانشجو توسط معاونت محترم پژوهشی دانشگاه قابل راستی آزمایی نیست) و فقط پس از چاپ در هنگام فراغت از تحصیل مورد بررسی قرار می گیرد. گروه باید مستندات مقاله دانشجو را جهت استعلام اعتبار به پژوهش دانشکده تحویل دهد. همچنین نسخه ای از صورت جلسات تصویب پروپوزال دانشجو باید تحویل پژوش شود تا فاصله ثبت پروپوزال تا دفاع نهایی نیز مورد تایید قرار گیرد
  • پس از تایید پژوش، گروه باید لیست داوران پیشنهادی خود را همراه با مستندات پایان نامه دانشجو به معاونت آموزشی تحویل دهد. آموزش دانشگاه باید تایید کند که دانشجو قوانین آموزشی را در گذراندن دروس، مسائل مالی، مدرک زبان، امتحان جامع و دروس جبرانی رعایت نموده و منع آموزشی برای دفاع وجود ندارد
  • سپس گروه باید مدارک دانشجو را تحویل ریاست دانشکده دهد (با مشخص کردن تاریخ و محل دفاع) تا برای داوران دعوت نامه صادر شود. امکان برگزاری جلسه دفاع بدون تایید کلیه فرم های دفاع و صدور دعوت نامه توسط ریاست دانشکده امکان پذیر نبوده و جلسه معتبر نمی باشد
  • هنگام دفاع از پایان نامه دکتری علاوه بر حضور استاد راهنما و مشاور، حضور چهار نفر داور که متشکل از دو داور داخلی و دو داور خارجی می باشد الزامی است. در تیم چهارنفره داوران حداقل یک نفر باید دانشیار باشد. برای برخی از ورودی ها این تعداد سه نفر است