نکاتی در خصوص مقالات دانشجویان دکتری

قابل توجه دانشجویان محترم دکتری

در خصوص مقالات مستخرج از رساله جهت صدور مجوز دفاع لطفا موارد ذیل را در نظر داشته باشید

 • تاریخ پذیرش و چاپ مقاله باید بعد از تاریخ ثبت و دفاع پروپوزال دانشجو باشد
 • مقاله ارائه شده باید با موضوع پایان نامه در یک راستا بوده و مستخرج از دستاوردهای پایان نامه باشد
 • نویسندگان مقاله فقط باید دانشجو و تیم راهنمایی دانشجو شامل اساتید راهنما و مشاور باشند و نمی توان فرد دیگری را به هر دلیلی به عنوان نویسنده به مقاله اضافه کرد
 • نویسنده اول مقاله باید دانشجو با وابستگی (Affiliation) صحیح و دقیق دانشگاه محل تحصیل و نام دوم به بعد اساتید راهنما و مشاور.
 • نویسنده مسئول حتما باید استاد راهنما با با وابستگی (Affiliation) صحیح و دقیق دانشگاه محل تحصیل دانشگاه محل تحصیل دانشجو باشد.
 • ژورنالی که مقاله در آن چاپ شده باید تابع قوانین مجاز مقالات طبق لیست دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم باشد
  • در لیست بی اعتبارهای وزارت علوم نباشد (که ماهیانه بروز رسانی می شود)
  • در لیست بی اعتبارهای دانشگاه آزاد اسلامی نباشد (که ماهیانه بروز رسانی می شود)
  • بر اساس جدول ورودی دانشجو (در همین سایت موجود است) مجوزی برای دفاع دانشجو باشد ( پذیرش/چاپ ،علمی-پژوهشی/ISI ، و سایر موارد مرتبط با ایندکس ژورنال)
  • مقاله نباید مروری و علمی ترویجی باشد و باید دستاورد داشته باشد. یا به عبارتی علمی پژوهشی کامل باشد

وابستگی های صحیح دانشگاه آزاد اسلامی (تا تاریخ ثبت این مطلب) در زیر آمده است. لطفا همیشه آخرین وابستگی ها را از سایت معاونت پژوهشی هر واحد نگاه کنید. حتی یک ویرگول و یک حرف اشتباه و ترتیب هم در وابستگی منجر به عدم پذیرش مقاله توسط دانشگاه خواهد شد و مجوز دفاع صادر نخواهد شد.